eRejestracja

EREJESTRACJA DOSTĘPNA WYŁĄCZNIE DLA PACJENTÓW ZAREJESTROWANYCH "PO RAZ PIERWSZY" W NZOZ PRZYCHODNIA BIAŁA RZEKA PRZEZ REJESTRATORKĘ (kontakt telefoniczny lub osobisty) CO POZWALA SAMODZIELNIE UTWORZYĆ KONTO DOSTĘPU "TUTAJ"(STRONA erejestracja) PRZEZ:

mapa serwisu / utwórz konto

 

Pacjenci mogą także złożyć deklarację wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ oraz położnej POZ na stronie pacjent.gov.pl (zakładka Indywidualne Konto Pacjenta) uruchomiając tym samym  procedurę założenia konta w systemie NZOZ Przychodnia Biała Rzeka bez konieczności kontaktu z Rejestracją Przychodni.

 

 

Poradnia POZ -   erejestracja       wizyty w gabinecie

Poradnia  Ginekologiczno-położnicza-  erejestracja         wizyty w gabinecie

 

WIZYTA NIEZREALIZOWANA BEZ ODWOŁANIA PRZEZ PACJENTA POWODUJE BLOKADĘ eREJESTRACJI.

KOSZT PONOWNEGO URUCHOMIENIA 100 zł.

Przelew na rachunek Fundacja NZOZ Przychodnia Biała Rzeka   32 1090 1102 0000 0001 4285 8120

dowód przelewu przesłać na erejestracja@wp.pl         PARAGON DO ODBIORU W PRZYCHODNI.

Regulamin systemu eRejestracja

 1. System eRejestracja jest udostępniony za pośrednictwem strony:

  https://rumia-przychodnia.pl/

 1. System eRejestracja przeznaczony jest do planowania wizyty w przychodni, jej odwołania, przeglądania zaplanowanych wizyt i dostępnych wolnych terminów.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z systemu. Zalogowanie się do systemu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 3. Dostęp do systemu można uzyskać w ogólnej rejestracji przychodni wypełniając formularz udostępniania danych medycznych lub za pomocą kwalifikowanego podpisu cyfrowego. W przypadku osoby niepełnoletniej dostęp do systemu może uzyskać jego opiekun prawny. Otrzymanych danych do logowania nie należy udostępniać osobom trzecim.
 4. Za kompletność i rzetelność danych przekazywanych do systemu odpowiada Użytkownik, który te treści zamieścił.
 5. Użytkownik ma obowiązek poinformować przychodnię z jednodniowym wyprzedzeniem w przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu.
 6. O ewentualnej zmianie terminu rezerwacji Użytkownik zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (email)
 7. Administrator ma prawo analizować sposób użytkowania systemu eRejestracji oraz blokować lub usuwać Użytkowników niestosujących się do regulaminu.
 8. W przypadku problemów występujących z systemem Użytkownik powinien kontaktować się elektronicznie z rejestracją poprzez adres mailowy 

     erejestracja@wp.pl 

 1. lub telefonicznie w godzinach pracy przychodni.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy oraz błędy w działaniu systemu eRejestracji.
 3. Instrukcja obsługi systemu eRejestracja dostępna jest pod linkiem

       http://mmedica.asseco.pl/assets/Dokumentacja/mM-Modul-             

           eRejestracja-instrukcja-uzytkownika.pdf

 1. Administrator może zmienić niniejszy regulamin w każdym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji w systemie eRejestracja.
 2. Przetwarzanie danych osobowych w Systemie eRejestracja odbywa się zgodnie z wymaganiami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO).
 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja NZOZ Przychodnia Biała Rzeka  KRS:0000647239 

      z siedzibą w Rumii

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celach zdrowotnych w zakresie rejestracji,  dotyczącym ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, diagnostyki medycznej, zarządzania udzielaniem usług medycznych, zapewnieniem zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego ,prowadzenia rozliczeń  z Narodowym Funduszem Zdrowia, udzielaniem odpowiedzi na skargi i wnioski.
 2. Zebrane dane osobowe są niezbędne realizacji celu/celów określonych w pkt. 2 na podstawie przepisów określonych w pkt. 4.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o przepisy prawne tj.:
  1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 186 z późn. zm.)
  3. Ustawa  z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznegow razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Dz.U. 1999 Nr 60 poz. 636  z późn. zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 poz. 2069 z późn. zm.)
  5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
  7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. nr 5 poz. 46 z późn. zm.).
 4. Odbiorcą danych osobowych są:
  1. Osoby upoważnione na podstawie przepisów prawa
  2. Osoby upoważnione na wniosek
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa tj.:
  1. dokumentacja medyczna przez okres 20 lat (od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu).
  2. dokumentacja medyczna pacjenta, który zmarł na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia (30 lat – od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon),
  3. skierowania na badania i zlecenia lekarza (5 lat – od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia, które było przyczyną wystawienia skierowania lub zlecenia),
  4. dokumentacja  medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 lat (22 lata),
  5. zaświadczenia lekarskie (w tym ZUS-ZLA) 3 lata  licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je wystawiono.
  6. skargi i wnioski do czasu utraty przydatności, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat (termin przedawnienia roszczeń) od rozpatrzenia.

Po upływie czasu przechowywania dokumentacji jest ona niszczona – niemożliwa jest identyfikacja pacjenta, którego dana dokumentacja dotyczyła.

 1. W okresie przetwarzania danych przez administratora Pacjent ma prawo do:
  1. dostępu do udostępnionych danych osobowych i informacji o stanie zdrowia (art. 9 i  23 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta);
  2. poprawiania, w tym uzupełniania danych poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
  3. sprostowania wyłącznie w zakresie w jakim nie będzie prowadzić to do naruszenia autonomii zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny, która dokonywała wpisu do dokumentacji medycznej;
  4. usunięcia i ograniczenia przetwarzania, jednak w przypadku danych osobowych przetwarzanych w dokumentacji medycznej w ograniczonym zakresie, tak aby ograniczenie przetwarzania danych dokonywanego w celach zdrowotnych nie mogły istotnie utrudnić realizację tych celów;
  5. przenoszenia danych, za wyjątkiem danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę (zastosowanie ma tutaj tryb udostępnia dokumentacji medycznej);
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016;
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  8. cofnięcia zgodny, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody;
 2. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu                                                                                                                                                                             
 1. /A       Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez administratora danych osobowych umieszczonych w systemie eRejestracja na potrzeby udzielania świadczeń medycznych w sposób zgodny z przepisami prawa.